weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

5 χρόνια πιο γρήγορα στη σύνταξη με πλασματικά χρόνια – 20.000 χάνουν το ΕΚΑΣ

5 χρόνια πιο γρήγορα στη σύνταξη με πλασματικά χρόνια – 20.000 χάνουν το ΕΚΑΣ

Με το νέο νομοσχέδιο οι γονείς στον που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αναγνωρίσουν και οι δυο πλασματικά έτη.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αναγνωρίσουν ως και πέντε χρόνια, ενώ προσφέρονται 1.500 ένσημα στους άνεργους μεγάλης ηλικίας.

Προσφέρεται πλέον 18μηνη κάλυψη στις μητέρες, αντί της 12μηνης ώστε να προστατεύονται από πιθανή απόλυση μετά τη λήξη της 6μηνης άδειας που λαμβάνουν.

«Στόχος του νομοσχεδίου είναι να καταστήσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας περισσότερο αποτελεσματικό και να ενισχύσει τον ρόλο του στην επίλυση των εξωδικαστικών διαφορών», δήλωσε αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ που δίνεται σε δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Αναλυτικά:

Με το νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ, προωθούνται αλλαγές σε πτυχές του ασφαλιστικού που σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη αποσκοπούν στη βελτίωση ορισμένων ρυθμίσεων ώστε να το καταστήσουν δικαιότερο.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές στην εξαγορά πλασματικού χρόνου για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011. Γι΄αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων το κόστος εξαγοράς του πλασματικού χρόνου διαμορφώνεται στα 1500 έως 1800 ευρώ ανά έτος. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει 12 έτη ασφάλισης για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εξαγορά ετών.
Η αναγνώριση πλασµατικού χρόνου γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα µε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική). ∆ηλαδή περίπου 1.500 έως 1.800 ευρώ για κάθε χρόνο εξαγοράς. Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη στους ασφαλισµένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ) αναγνωρίζεται πλασµατικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισηςγια το πρώτο παιδί και σε δύο έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη ασφάλισης.

Έκπτωση 10% στις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών μέσω ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας

Το μέτρο θα ισχύσει από 1η Ιουλίου και θα εξασφαλίσει μείωση των εισφορών που καταβάλουν οι εργοδότες 10% αρχικά με στόχο η μείωση αυτή να φτάσει στο 25% των σημερινών εισφορών. Ανάλογη έκπτωση θα έχουν στο μέλλον και οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές εισφορές που βαραίνουν τους ίδιους.Η μείωση και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων είναι ένα ζητούμενο καθώς από τα 50 ευρώ ενός ημερομίσθιου για παράδειγμα στην τσέπη του εργαζόμενου μπαίνουν μόνο τα 26 ενώ τα υπόλοιπα μοιράζονται στην εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Με την ηλεκτρονική κάρτα στόχος είναι να παταχθεί η μαύρη εργασία. Η κάρτα θα δίνει τη δυνατότητα στην επιθεώρηση εργασίας να ελέγχει ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στο σύστημα χωρίς να το χρησιμοποιούν θα καταργείται η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών και εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα επιβάλλεται πρόστιμο 800 ευρώ για κάθε παρανόμως απασχολούμενο μισθωτό -400 στον εργοδότη και 400 στον εργαζόμενο, το οποίο θα καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον εργοδότη.

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανέργων

Οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν μέσα στο 2010 πένηντα ένσημα (τουλάχιστον) αλλά και οι άνεργοι θα έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για το 2011.

Οι πέντε όροι για το ΕΚΑΣ

1.
Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συµπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίαςτους. Για τους συνταξιούχους λόγωαναπηρίας, καθώς και γιατα τέκναπου λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
2.
Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε µισθωτό, να µην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ). Από το εισόδηµα αυτό εξαιρούνται τα ποσάπου αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυµάτων πολεµικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες µητέρες καθώς και στα προνοιακάβοηθήµατα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς καιτο απαλλασσόµενο ή φορολογούµενοµε ειδικό τρόπο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
4. Το συνολικό ετήσιοοικογενειακό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενοµε ειδικό τρόπο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ). Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
5. ∆ιαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. Το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που θακαταστούνσυνταξιούχοι των ανωτέρωοργανισµών κύριας ασφάλισης µετάτην 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις.

Ακόμη, όλοι οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο δημόσιο θα ενταχθούν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΑΔΕΔΥ ώστε να ενισχυθεί οικονομικά το ταμείο.

Αλλαγές υπάρχουν και στον τρόπο απονομής της προσωρινής σύνταξης. Όσοι είναι ασφαλισμένοι σε ένα κύριο φορέα ασφάλισης θα λαμβάνουν την προσωρινή σύνταξη 1,5 μήνες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και μετά από 2,5 μήνες όσοι ασφαλισμένοι σε δύο και περισσότερους φορείς.

#TAGS MM