weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις του υπ. Ανάπτυξης στο πολυνομοσχέδιο

Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις του υπ. Ανάπτυξης στο πολυνομοσχέδιο

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται από 2% στο 0,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης και μάλιστα αναδρομικά προκειμένου να συμπεριλάβει τα επιχειρηματικά σχέδια που είχαν υποβληθεί στον επενδυτικό νόμο 3894/10 και εκκρεμούν προς υλοποίηση ή αξιολόγηση. Στο ίδιο πνεύμα, η παρ. 1 του άρθρου 20 διευκρινίζει ότι η εισφορά του ν.128/1975 δεν βαρύνει δάνεια που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μέσω της ΕΤΕΑΝ.

Σε ο,τι αφορά τον ΕΟΜΜΕΧ καταργούνται οι θυγατρικές: Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοϊας (ΕΛΚΑ), το κέντρο Αργιλλομάζης, το κέντρο Γούνας και το Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ, με περιέλευση της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) τους στο ελληνικό δημόσιο. Με την νέα διάταξη οι εταιρείες αυτές λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.

Ακόμη, με άλλη διάταξη παρατείνεται ως τις 30 Ιουνίου 2013 η έγκριση από τον υπουργό Περιβάλλοντος των τιμολογίων της ΔΕΗ για τη χαμηλή τάση ενώ προστίθενται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου μια σειρά ρυθμίσεων με τις οποίες εισάγονται για κάτω από τα κοινοτικά όρια: η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο, η χρήση της τεχνικής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, τα δυναμικά συστήματα αγορών και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενων κατ’ αποκλειστικότητα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις συμφωνίες – πλαίσιο αυτές δεν αποτελούν νέο τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά η τεχνική αυτή παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και κόστους και βελτίωσης της ποιότητας των δημόσιων παραγγελιών.

Ακόμη, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 επιδιώκεται η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και επαναπροσδιορίζεται το ύψους του προϋπολογισμού άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία του Μητρώου.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την διεξαγωγή εμπορικών εκθέσεων, καταργείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση η αδειοδότηση της διοργάνωσης εκθέσεων και αντικαθίσταται με απλή ανακοίνωση του διοργανωτή. Σημειώνεται όμως ότι η κατάργηση της άδειας και των σχετικών εγγυητικών επιστολών και η αντικατάσταση των περισσότερων δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, καθιστούν απαραίτητο τον αυστηρό εκ των υστέρων έλεγχο και απαιτείται να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις.

Σύσταση Κλιμακίων Ελέγχου

Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέρειες. Η ρύθμιση αυτή, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα δράσης των κλιμακίων και την αντιμετώπιση των παραβάσεων νομοθεσίας υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση των τοπικών προβλημάτων.

Έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών

Στο πλαίσιο του ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών προτείνεται η επιβολή προστίμων για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών από την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς και επιπλέον, εισάγεται μία νέα μορφή κύρωσης για την περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών.

    Το μέχρι σήμερα πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ανέρχεται στο ποσοστό του 10% επί των συναλλαγών που δεν τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου. Η εκπρόθεσμη υποβολή αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου, ωστόσο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι μη δηλωθείσες με την κατάσταση συναλλαγές. Ετσι, προτείνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ της μη υποβολής (καθόλου) κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών με την εκπρόθεσμη υποβολή, που ναι μεν θα πρέπει να τιμωρείται αλλά με μικρότερο πρόστιμο από την πρώτη περίπτωση. Έτσι για τη μη υποβολή της κατάστασης η κύρωση παραμένει στο 10% υπολογιζομένου επί της αξίας των συναλλαγών και για την εκπρόθεσμη υποβολή προτείνεται να ανέρχεται στις 5.000 ευρώ με 500 ευρώ επιπλέον για κάθε ημέρα καθυστέρησης με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

#TAGS MM