weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Τινάζεται στον αέρα το σχέδιο με τα σκουπίδια – «Τσάμπα» τόση φασαρία στην Κερατέα

Τινάζεται στον αέρα το σχέδιο με τα σκουπίδια – «Τσάμπα» τόση φασαρία στην Κερατέα

Από την αρχή πρέπει να γίνει η όλη διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) για την κατασκευή τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα, αντικείμενο της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης είναι η διενέργεια δημοσίου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) στην Αττική με την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έχει δρομολογηθεί η κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική και ειδικότερα η κατασκευή δύο στη Φυλή και από ένα στο Γραμματικό και την Κερατέα.

Η λειτουργία των τεσσάρων αυτών εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων προηγείται της κατασκευής των προγραμματισμένων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στον νομό Αττικής. Κατά συνέπεια, με την απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου «μπλοκάρει» προσωρινά (εκτός των τεσσάρων εργοστασίων ανακύκλωσης απορριμμάτων) και η κατασκευή των ΧΥΤΥ στο Γραμματικό και την Κερατέα.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο προσέφυγε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) ζητώντας να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 1/2011 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΕΣΔΚΝΑ για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων».

Οι σύμβουλοι του VI Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Νικόλαος Αγγελάρας και εισηγητής ο επίτροπος Ανδρέας Καπερώνης) έκαναν δεκτή την αίτηση της ΠΟΕ – ΟΤΑ και ανακάλεσαν την 1/2011 πράξη του Ε’ Κλιμακίου, λόγω πλημμελειών.

Έκριναν ότι οι όροι της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της είναι αόριστοι και δεν εξειδικεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010.

Συγκεκριμένα, «αναφορικά με τον προϋπολογισμό της σύμβασης, περιλαμβάνεται ένα συνολικό ποσό, πλην όμως δεν προσδιορίζεται ειδικότερα πώς κατανέμεται το ποσό αυτό για την εκτέλεση των επιμέρους έργων. Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής και ορισμένη πρόβλεψη για τον τρόπο διασφάλισης και εξοικονόμησης των αναγκαίων πόρων, παρά μόνο μία γενικόλογη διατύπωση ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα υποβάλει αιτήσεις στους φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι επίσης δεν προσδιορίζονται, ανάλογα με το χρηματοδοτικό σχήμα που θα επιλεγεί στο μέλλον, ενώ αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει καθοριστεί».

Επιπλέον, «στην προγραμματική σύμβαση δεν υφίσταται ούτε καν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των αναλαμβανόμενων από τα συμβαλλόμενα μέρη δράσεων, υπό την έννοια του χρονικού προσδιορισμού της σταδιακής υλοποίησης των έργων, η κατασκευή των οποίων προβλέπεται με τη σύμβαση, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαπιστωθεί αν η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι επαρκής για την κατασκευή των έργων αυτών». Αναφέρεται μόνο -συνεχίζει η δικαστική απόφαση- «η διάρκεια της σύμβασης και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων, ο οποίος, όμως, αφορά στη διαδικασία εκτέλεσης των μεταγενέστερων εκτελεστικών της προγραμματικής συμβάσεων, με συνέπεια να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010».

Επίσης, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ, καθώς σε αυτήν συμμετείχαν αναπληρωματικά μέλη, αντί των τακτικών, χωρίς παράλληλα να αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφίβολο, ότι τα απόντα τακτικά μέλη κλήθηκαν να παραστούν ή ότι συνέτρεχε κάποιος νόμιμος λόγος, που δεν ήταν απαραίτητη η πρόσκλησή τους.

Διευκρινιστικά αναφέρεται στην απόφαση ότι «δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ των αναπληρωματικών μελών αντί των τακτικών, παρά μόνο εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση των τελευταίων και συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα».

Περαιτέρω, «δεν απαιτείται πρόσκληση όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές ημέρες ή ημερομηνίες, οι οποίες έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων με ρητή πράξη της επιτροπής, που χωρίς αμφιβολία γνωρίζουν όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά της μέλη».

Επίσης, δεν απαιτείται πρόσκληση στην περίπτωση που «τα μέλη έχουν δηλώσει εγγράφως κώλυμα συμμετοχής ή δεν είναι δυνατό να μετάσχουν στη συνεδρίαση, λόγω αντικειμενικού κωλύματος, που είναι γνωστό και δημιουργεί απόλυτη αδυναμία προσέλευσης, εφόσον, στην περίπτωση αυτή, γίνεται ειδική μνεία του κωλύματος στα πρακτικά».

Έτσι, οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι «η μη απόδειξη της κλήτευσης ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους καθιστά μη νόμιμη τη σύνθεση του οργάνου, όπως βάσιμα προβάλλεται στην αίτηση της ΠΟΕ – ΟΤΑ».

Επιπρόσθετα, οι δικαστές σημειώνουν ότι «η μεταβίβαση της αρμοδιότητας πραγματοποίησης των διαγνωστικών διαδικασιών από τον ΕΣΔΚΝΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια του επίμαχου σχεδίου σύμβασης, καθόσον με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται ανεπίτρεπτη υποκατάσταση στην πραγματοποίηση των διαγωνισμών για την εκτέλεση των επίμαχων έργων, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων περί αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

Εξάλλου -συνεχίζει η απόφαση του Ε.Σ.- «η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της 2527/2009 υπουργική απόφαση δυνατότητα των ΦΟΔΣΑ να αναθέτουν και επιμέρους υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων και λοιπές υπηρεσίες λειτουργίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται εν στενή εννοία με τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίες πρέπει να ανατίθενται με τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διαγνωστικές διαδικασίες και δεν παρέχει τη δυνατότητα εκχώρησης νομοθετημένων αρμοδιοτήτων, όπως η αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών κατασκευής εγκαταστάσεων».

Σε κάθε περίπτωση -επισημαίνουν οι σύμβουλοι- «θα πρέπει να σημειωθεί ότι από κανένα στοιχείο δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».

Τέλος, κατά την κρίση του Τμήματος του Ε.Σ., βάσιμος είναι και ο προβαλλόμενος από την ΠΟΕ – ΟΤΑ ισχυρισμός ότι η απόφαση της ΕΕ έχει εκδοθεί κατά παράβαση της 11/30.3.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΚΝΑ.

#TAGS MM