weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Η ανακοίνωση της Marfin Popular Bank για τα stress tests

Η ανακοίνωση της Marfin Popular Bank για τα stress tests

• Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd συμπεριλήφθηκε στο Πανευρωπαϊκό Τεστ Αντοχής 2010 που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

• Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd αποδέχεται τα αποτελέσματα του Πανευρωπαϊκού Τεστ Αντοχής.

• Το συγκεκριμένο Τεστ Αντοχής συμπληρώνει τις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τα τακτικά τεστ αντοχής που διενεργεί η Marfin Popular Bank Public Co Ltd κάτω από το πλαίσιο του Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (CRD).

• Η άσκηση αυτή διενεργήθηκε χρησιμοποιώντας σενάρια, μεθοδολογίες και βασικές παραδοχές που δόθηκαν από την CEBS (βλέπε έκθεση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της CEBS ). Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της υποθετικής ακραίας κατάστασης κάτω από το δυσμενές σενάριο (adverse scenario), ο υπολογιζόμενος ενοποιημένος δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I ratio) αναπροσαρμόζεται στο 8,5% το 2011 σε σύγκριση με 9,4% στο τέλος του 2009. Ένα επιπρόσθετο ακραίο σενάριο κινδύνου χώρας (sovereign risk) αναμένεται να έχει μία επιπλέον αρνητική επίδραση ύψους 1,4% πάνω στον υπολογιζόμενο δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, φτάνοντας στο 7,1% στο τέλος του 2011, σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσοστό που προνοεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 4%.

• Από τα αποτελέσματα του Τεστ Αντοχής προκύπτει ένα πλεόνασμα ύψους € 302 εκ. στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια σε σύγκριση με το κατώτερο όριο ύψους 6%, το οποίο έχει συμφωνηθεί εξολοκλήρου για τους σκοπούς αυτής της άσκησης. Το συγκεκριμένο όριο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ερμηνευτεί ως το ελάχιστο εποπτικό ποσοστό (το ελάχιστο εποπτικό ποσοστό για τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια έχει οριστεί στο 4%), ούτε ως ο στόχος κεφαλαίου που αντικατοπτρίζει το προφίλ κινδύνου του οργανισμού όπως αυτό ορίζεται από τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης του Πυλώνα 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Κεφαλαιακής Επάρκειας (CRD).

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διεξήγαγε εκτεταμένες συζητήσεις για τα αποτελέσματα του Τεστ Αντοχής με την Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

• Δεδομένου ότι τα Τεστ Αντοχής διενεργήθηκαν κάτω από ένα αριθμό σημαντικών κοινών βασικών παραδοχών (π.χ. μηδενική αύξηση ενεργητικού), οι πληροφορίες στα σενάρια αναφοράς (benchmark scenarios) έχουν δοθεί μόνο για σκοπούς σύγκρισης και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως προβλέψεις αποτελεσμάτων.

• Στη ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτής της άσκησης, είναι πολύ σημαντικό να διαχωριστούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κάτω από τα διάφορα σενάρια που τέθηκαν για τους σκοπούς αυτής της Πανευρωπαϊκής άσκησης. Τα αποτελέσματα από το δυσμενές σενάριο (adverse scenario) δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά της σημερινής κατάστασης ή πιθανών σημερινών κεφαλαιακών αναγκών. Μια άσκηση αντοχής δεν παρέχει προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων αφού τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί σαν «θεωρητικά» («what-if») σενάρια που περιλαμβάνουν εύλογες αλλά ακραίες υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν. Διαφορετικά σενάρια μπορεί να παράξουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε οργανισμό.

• Ιστορικό
Ο στόχος του Πανευρωπαϊκού Τεστ Αντοχής 2010, ο οποίος έχει διαμορφωθεί κάτω από την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) και έχει συντονιστεί από την CEBS σε συνεργασία με την ECB, τις εθνικές εποπτικές αρχές και το EU Commission, είναι να εκτιμηθεί η συνολική αντοχή του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και της ικανότητας των τραπεζών να απορροφήσουν τυχόν περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις που ενδεχομένως να προκύψουν από τον πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, περιλαμβανομένου και κινδύνου χώρας (sovereign risk).

Η άσκηση έχει διεξαχθεί σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά για ένα δείγμα 91 Ευρωπαϊκών τραπεζών από 20 Χώρες Μέλη, και καλύπτει τουλάχιστον το 50% του τραπεζικού συστήματος, σε συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό, σε κάθε μια από τις 27 Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας κοινά αποδεκτά μακρο-οικονομικά σενάρια (σενάριο αναφοράς και ακραίο σενάριο) για το 2010 και 2011, τα οποία αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με την ECB και το European Commission.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα σενάρια, την μεθοδολογία, τα συνολικά και αναλυτικά αποτελέσματα της κάθε τράπεζας είναι διαθέσιμα από την CEBS . Παρέχονται επίσης πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και στην ιστοσελίδα της Marfin Popular Bank Public Co Ltd (www.laiki.com/Νέα Ομίλου).

#TAGS MM