weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Ολα τα δικαιολογητικά απαλλαγής των νομικών προσώπων από τον ΦΑΠ

Ολα τα δικαιολογητικά απαλλαγής των νομικών προσώπων από τον ΦΑΠ | Newsit.gr

Ιουλίου, τα νομικά πρόσωπα για τα ακίνητα που κατέχουν και απαλλάσσονται του συγκεκριμένου φόρου.

Ενδεικτικό είναι ότι εάν κάποιο από τα νομικά πρόσωπα έχει μόνο απαλλασσόμενα ακίνητα, δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, αλλά υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μαζί φυσικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι η αξία των ακίνητων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰, ενώ:

* με συντελεστή 3‰ φορολογείται η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και αλλοδαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς κ.λπ.

* με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών κ.λπ.

Για τα έτη 2010 έως και 2012, η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής φορολογείται με συντελεστή 0,33‰ και για τα κτίσματα αυτά δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις. Από αυτές, η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις περιπτώσεις που υπάρχουν απαλλασσόμενα ακίνητα, καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1095/21.6.2010 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

1. Για το έτος 2010, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης, απαιτείται ο χαρακτηρισμός της ως δασικής να προκύπτει είτε από διοικητική πράξη, είτε, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από απόφαση του ΣτΕ Σε περίπτωση επίκλησης της σχετικής απαλλαγής, απαιτείται είτε η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ είτε η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.

Συγκεκριμένα:

i) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών νομαρχιακού επιπέδου, στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί το δασολόγιο ενός νομού, με την κύρωση του δασικού χάρτη της περιοχής από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ii) Βεβαίωση των αρμόδιων επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμη καταρτιστεί δασολόγιο.

iii) Απόφαση του οικείου Νομάρχη, στις περιπτώσεις αναδασωτέων εκτάσεων.

iv) Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στις περιπτώσεις δασών που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπόγειων υδάτων. Ειδικά για τα δάση που εμπίπτουν στην Περιφέρεια ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, η κατάταξη αυτή γίνεται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση του υπουργείου Εξωτερικών.

γ. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων, ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα. Μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοσή της, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι δεν έχει αρθεί η δέσμευση.

δ. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.

ε. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία είναι επιταγμένα από το Στρατό, απαιτείται η Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.

στ. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από μουσείο, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την ίδρυση και λειτουργία του.

ζ. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από Ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

η. Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας ή δόγματος, απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

θ) Για την υπαγωγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.

4. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.

5. Κατά τον έλεγχο της δήλωσης ο προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν το κρίνει απαραίτητο.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#TAGS MM