weather-icon °C AΘΗΝΑ

ΕΥΔΑΠ: Η εταιρία που φέρνει νερό στο σπίτι για πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες στο Λεκανοπέδιο Αττικής

ΕΥΔΑΠ: Η εταιρία που φέρνει νερό στο σπίτι για πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες (2.030.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 9.500 χλμ. Ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.200.000 πελάτες, ενώ το συνολικό μήκος αγωγών ανέρχεται σε 8.000 χλμ.

Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών – Πειραιώς (Ε.Ε.Υ.) και περιχώρων και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Στη σημερινή νομική της μορφή περιήλθε το 1999, όταν τα κυριότερα πάγια της Εταιρείας, δηλαδή τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και τα αντλιοστάσια απορροφήθηκαν από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Τον Ιανουάριο του 2000, η ΕΥΔΑΠ εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι σκοποί της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ είναι οι εξής:

 • Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της ΕΥΔΑΠ.
 • Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.
 • Η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ είναι η μείζων περιοχή της Αττικής. Όμως η ΕΥΔΑΠ έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς της μέσω θυγατρικών Εταιριών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ.

Η Ελλάδα παράγει ένα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόσμου. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες της Ε.ΥΔ.Α.Π. βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με νερό με φυσικό τρόπο που απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π., με υπευθυνότητα, με τεχνογνωσία και κυρίως με σταθερή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαχειρίζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες τον κύκλο του νερού, το οποίο και διαθέτει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό.

Όραμά της ΕΥΔΑΠ είναι να παραμείνει η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Αποστολή της είναι να παρέχουμε ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με γνώμονα τη συνεισφορά μας στην κοινωνική ευημερία.

Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ είναι βασισμένη στην επίτευξη ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.

Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής της είναι:

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Εταιρίας
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Επέκταση του πελατολογίου – Αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας
 • Διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο
 • Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, οι κύριες δράσεις του οποίου είναι εστιασμένες στην:

Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού προγραμματισμού
Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών
Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλελέγχου και τηλεχειρισμού για αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου
Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών
Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων
Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση των πελατών
Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού
Εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους
Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη λήψη σχετικών πιστοποιήσεων
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηριότητες και επέκταση σε περιοχές εκτός Αττικής.

Ενέργεια

Η παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ενέργειας είναι στενά συνδεδεμένη με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την οικονομία, αλλά και την παγκόσμια ειρήνη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας είναι μείζονος σημασίας για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτει. Ο στόχος είναι διπλός: αφενός να συμβάλει στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και της Εταιρίας και αφετέρου να διερευνήσει τις κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι ενεργειακές δράσεις που υλοποιεί σήμερα η ΕΥΔΑΠ ομαδοποιούνται ως εξής:

Υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Έργα Συμπαραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση Βιοαερίου και Φυσικού Αερίου
Φωτοβολταϊκά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Εξοικονόμηση ενέργειας

Ενότητες
#TAGS MM