Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Ενημέρωση για τη διαβίβαση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016

Σημειώνεται ότι η παρούσα ενημέρωση είναι συμπληρωματική προς την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.piraeusbank.gr//~/media/Gr/Idiwtes/Files/gdpr/PB_Data_Privacy_Notice-GR.pdf).

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αριθ. 4, Τ.Κ. 105 64, Γ.Ε.Μ.Η. 225501000 (στο εξής η «Τράπεζα») έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από επιλεγμένες απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) – εφεξής οι «Απαιτήσεις». Ειδικότερα, οι Απαιτήσεις περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση της Τράπεζας κατά πελατών της, εφόσον απορρέουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες έννομες σχέσεις, ήτοι Συμβάσεις καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που: (1) είχαν συναφθεί με την Τράπεζα ή οιαδήποτε εκ των τραπεζών, «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», «Millennium BCP», «Τράπεζα Κύπρου», «Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου», «Πανελλήνια Τράπεζα» και «Ελληνική Τράπεζα» (των οποίων καθολική ή ειδική διάδοχός είναι η Τράπεζά μας), και (2) υπήρξαν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά το διάστημα μεταξύ 1 Ιουνίου 1996 και 28 Σεπτεμβρίου 2017 και (3) στις 31/12/2017 δεν  εξυπηρετούνταν  ή / και είχαν ήδη καταγγελθεί. Ως προς τους εμπλεκόμενους στα εν λόγω τραπεζικά προϊόντα η Τράπεζα έχει ήδη αποστείλει προσωπικές επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.4354/2015 εντός του έτους 2018 καλώντας τους σε διακανονισμό με προτάσεις κατάλληλης ρύθμισης και συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Στις επιστολές αυτές οι οφειλέτες ενημερώνονταν και για το ενδεχόμενο μεταβίβασης από την Τράπεζα στο προσεχές διάστημα των οφειλών τους, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζονται οι εταιρείες που θα αποκτήσουν και θα διαχειριστούν τις Απαιτήσεις.

Εν όψει των ανωτέρω – και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (καθότι έχουμε ούτως ή άλλως ήδη ενημερώσει ως προς πιθανές διαβιβάσεις δεδομένων προς αυτήν την κατηγορία αποδεκτών) – ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που αποκτά τις ως άνω αναφερόμενες απαιτήσεις είναι η «APS Delta S.A.» (ενεργούσα μέσω του «Arctos Compartment»), η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, επί της οδού Rue Jean Piret, αρ. 1, L-2350 (εφεξής η «Αποκτώσα Εταιρεία»), ενώ η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών αναμένεται να ανατεθεί από την αποκτώσα εταιρεία στην εταιρεία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με έδρα τη Νέα Σμύρνη, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211, ΤΚ 171 21, (η «Cepal Hellas»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015), όπως ισχύει (απόφαση αρ. 207/1/29.11.2016 της ΕΠΑΘ της ΤτΕ, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 970/22.03.2017 ), αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως είναι, ενδεικτικά, οφειλέτες / συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, Δικηγόροι του ή μη, Δικαστικοί Επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της Απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω Απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των εν λόγω Απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4354/2015, στην Αποκτώσα Εταιρεία και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της, για τον σκοπό της διαχείρισής τους, στη διαχειρίστρια εταιρεία Cepal Hellas, κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015.

Στην εν λόγω διαβίβαση είναι δυνατό να περιλαμβάνονται στοιχεία και δεδομένα οφειλετών / συνοφειλετών, εγγυητών καθώς και προσώπων κατά των οποίων δύναται να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας προς είσπραξη της Απαίτησης, που αφορούν περιουσιακά τους στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα ή / και κάθε άλλο στοιχείο του οποίου η διαβίβαση καθίσταται αναγκαία για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων καθώς και για τον σκοπό της εν γένει διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων.

Σημειωτέον, ότι η Αποκτώσα Εταιρεία και η Cepal Hellas θα ενημερώσουν αυτοτελώς τα αμέσως ενδιαφερόμενα υποκείμενα ως προς τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν.

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

α) για το σκοπό πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων, προς την Τράπεζα, στο Δίκτυο Καταστημάτων αυτής, ενώ για την πλήρη ενημέρωσή τους μπορούν να ανατρέχουν στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.piraeusbank.gr//~/media/Gr/Idiwtes/Files/gdpr/PB_Data_Privacy_Notice-GR.pdf) και

β) μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης για τον σκοπό της διαχείρισης των Απαιτήσεων, προς τη διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με έδρα τη Νέα Σμύρνη, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211, ΤΚ 171 21. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 099 6100.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις

Κορονοϊός: «Πολιορκεί» Αττική και νοσοκομεία – Πότε βλέπουν φως οι ειδικοί

Κορονοϊός: «Πολιορκεί» Αττική και νοσοκομεία – Πότε βλέπουν φως οι ειδικοί

«Φωτιά» στην Αττική έχει πάρει ο κορονοϊός. Τεράστια η πίεση στα νοσοκομεία που ξεμένουν από ΜΕΘ covid. Τρομάζει ο αριθμός των ημερήσιων εισαγωγών για νοσηλείες. Τι λέει ο καθηγητής Γώγος για σχολεία και μαγαζιά. 1.630 νέα κρούσματα «έγραψε» ο κορονοϊός τις τελευταίες 24 ώρες...
Δημήτρης Λιγνάδης: «Γιατί δεν ερευνήθηκαν υπολογιστής και κινητό»; Στην αντεπίθεση ο δικηγόρος του 25χρονου

Δημήτρης Λιγνάδης: «Γιατί δεν ερευνήθηκαν υπολογιστής και κινητό»; Στην αντεπίθεση ο δικηγόρος του 25χρονου

«Θα ζητήσουμε να ανοιχτεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου, να ελεγχθεί η δραστηριότητά του στο ίντερνετ» λέει ο Γιάννης Βλάχος που αποκάλυψε ότι υπάρχουν και νέες καταγγελίες εναντίον του σκηνοθέτη. Ποια ήταν τα πρώτα λόγια του πελάτη του όταν έγινε γνωστό ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης προφυλακίστηκε.
Lockdown: Οι ημερομηνίες που «κλειδώνουν» για το άνοιγμα λιανεμπορίου και εστίασης (vid)

Lockdown: Οι ημερομηνίες που «κλειδώνουν» για το άνοιγμα λιανεμπορίου και εστίασης (vid)

Στα μέσα Μαρτίου «βλέπουν» στην κυβέρνηση το άνοιγμα της αγοράς, αν και οι επόμενες μέρες θεωρούνται ιδιαίτερα καθοριστικές για το τι μέλλει γενέσθαι με το ... Διαβάστε περισσότερα
Κορονοϊός: Συναγερμός στο νοσοκομείο Σωτηρία – Τέλος τα κρεβάτια ΜΕΘ

Κορονοϊός: Συναγερμός στο νοσοκομείο Σωτηρία – Τέλος τα κρεβάτια ΜΕΘ

ΜΕΘ... τέλος στο νοσοκομείο Σωτηρία, καθώς ο κορονοϊός «σφυροκοπά» τη χώρα και κατ΄επέκταση το ΕΣΥ. Μόλις τρία κρεβάτια διαθέσιμα σε Ευαγγελισμό και Αττικό! 1.630 τα νέα κρούσματα του 24ώρου. Στα «κόκκινα» Αττική, Θεσσαλονίκη και Πειραιάς.
Lockdown: Πρόστιμα σε πασίγνωστο τραγουδιστή και άλλους 17 – Βρέθηκαν σε χαρτοπαικτική λέσχη στην Κυψέλη (vid)

Lockdown: Πρόστιμα σε πασίγνωστο τραγουδιστή και άλλους 17 – Βρέθηκαν σε χαρτοπαικτική λέσχη στην Κυψέλη (vid)

Βαριά καμπάνα περίμενε πασίγνωστό λαϊκό τραγουδιστή που εντοπίστηκε, παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, σε χαρτοπαικτική λέσχη στην Κυψέλη. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν «έφοδο» ... Διαβάστε περισσότερα
Χρήστος Παππάς: Ακόμα και σε Νότια Αφρική και Αργεντινή κάνουν έρευνες – Πώς διέφυγε ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής (vid)

Χρήστος Παππάς: Ακόμα και σε Νότια Αφρική και Αργεντινή κάνουν έρευνες – Πώς διέφυγε ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής (vid)

Τα ίχνη του καταζητούμενου Χρήστου Παππά αναζητά η ΕΛ.ΑΣ., ενεργοποιώντας όλο το δίκτυο πληροφοριών το οποίο διαθέτει προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο υπαρχηγός ... Διαβάστε περισσότερα
Πάρνηθα: Συναγερμός για ορειβάτη που έπεσε σε φαράγγι και εξαφανίστηκε (vid)

Πάρνηθα: Συναγερμός για ορειβάτη που έπεσε σε φαράγγι και εξαφανίστηκε (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα του Σαββάτου, 27.02.2021, για τον εντοπισμό ενός ορειβάτη στην Πάρνηθα. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, πρόκειται για έναν άνδρα ... Διαβάστε περισσότερα
Lockdown: Και βουνό και θάλασσα – Βόλτα και αστυνομικά μπλόκα σε Φάληρο και Πάρνηθα (pics)

Lockdown: Και βουνό και θάλασσα – Βόλτα και αστυνομικά μπλόκα σε Φάληρο και Πάρνηθα (pics)

Τα μέτρα κατά του κορονοϊού και το lockdown επιτάσσουν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις έξι το απόγευμα σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, ωστόσο νωρίτερα κάποιοι δεν ... Διαβάστε περισσότερα
Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 1.630 νέα κρούσματα του 24ώρου

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 1.630 νέα κρούσματα του 24ώρου

Ανησυχητική και σήμερα η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. 20 περιοχές κατέγραψαν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των 1.630 νέων κρουσμάτων που «έδωσε» ο κορονοϊός τις τελευταίες 24 ώρες στην Ελλάδα.