Τρίτη, 27 Φεβ.
17oC Αθήνα

Φορολογικός έλεγχος: Πώς θα τον αποφύγετε με την υποβολή δηλώσεων και δικαιολογητικών

Φορολογικός έλεγχος: Πώς θα τον αποφύγετε με την υποβολή δηλώσεων και δικαιολογητικών

Μία ακόμη ευκαιρία να αποφύγουν τον έλεγχο με ότι αυτό σημαίνει θα έχουν οι φορολογούμενοι, ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προχωρήσουν στην υποβολή εκπρόθεσμης δήλωση αρχικής ή τροποποιητικής.

Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να παραλαμβάνουν τις φορολογικές δηλώσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων και τις διορθώσεις που θα γίνουν οι ελεγχόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 48 δόσεων αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τον έλεγχο της εφορίας. Ωστόσο, όπως τονίζεται στην απόφαση θα πρέπει κατά περίπτωση να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται για να γίνουν αποδεκτές, οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που ζητά η Εφορία

  • Κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν την προσαύξηση εισοδήματος από άγνωστη για χρήσεις προγενέστερες του φορολογικού έτους 2014.
  • Για λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων, που οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, πρέπει να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, όπως προβλέπονται στις οικείες αποφάσεις για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων έκαστου φορολογικού έτους, εκτός αν η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

  • Για την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών) δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής της δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», ή σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ.).

 

  • Για την υποβολή δηλώσεων λοιπών έμμεσων φόρων (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών), δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, με εξαίρεση:

  • του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, και του Τέλους Χαρτοσήμου, όπου απαιτείται η συνυποβολή του σχετικού, κατά νόμο, εγγράφου βάσει του οποίου οφείλεται φόρος, καθώς και
  • της δήλωσης απόδοσης των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, η οποία συνοδεύεται από καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων.

 

  • Κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών στην περίπτωση δήλωσης νέου ή μεταβολής δηλωθέντος ακινήτου, με εξαίρεση την προσκόμιση δικαιολογητικών η οποία επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση, όπου από την εκκαθάριση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ και η σύνθεση της νέας δήλωσης και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη Φορολογική Διοίκηση. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό από αρμόδια δημόσια αρχή, που πιστοποιεί την ορθότητα της μεταβολής.

  • Κατά την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

  • Κατά την υποβολή δηλώσεων στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, είτε αυτές είναι αρχικές είτε τροποποιητικές, δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, εκτός αυτών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις