Τρίτη, 27 Φεβ.
18oC Αθήνα

Ποιες είναι οι εταιρείες DoValue και Cepal στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα 670.000 ευρώ

Ποιες είναι οι εταιρείες DoValue και Cepal στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα 670.000 ευρώ

Οκτώ χρόνια δραστηριοποιούνται οι δύο Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης (DoValue, Cepal) πρόστιμα 670.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι ίδιες αυτές εταιρείες, στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους αναφέρουν τα ακόλουθα σε σχέση με τις δραστηριότητες τους:

Do Value

Η doValue, πρώην doBank, ιδρύθηκε το 2015 μετά την εξαγορά της UCCMB – Unicredit Credit Management Bank S.p.A. – από κεφάλαια συνδεδεμένα με το Fortress.

Το 2016 η doBank εξαγόρασε το 100% της Italfondiario, ενός από τους κύριους φορείς εκμετάλλευσης στην Ιταλία στον τομέα της εξωτερικής ανάθεσης διαχείρισης εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων: έτσι δημιουργήθηκε ο Όμιλος doBank, σήμερα ο Όμιλος doValue.

Ο Όμιλος doValue προσφέρει στους πελάτες του, τράπεζες ή επενδυτές, υπηρεσίες για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), αβέβαιων εισπράξεων (UTP), πρόωρων ληξιπρόθεσμων οφειλών και εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο όμιλος doValue δραστηριοποιείται, επίσης, ενεργά στη διαχείριση και την ανάπτυξη ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μη ιδιοχρησιμοποιούμενη ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία, REO).

Επιπλέον, ο Όμιλος doValue προσφέρει ένα ευρύ σύνολο βοηθητικών υπηρεσιών (κύριες νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και κύριες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών).

Από το 2017, οι μετοχές του Ομίλου doValue είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Borsa Italiana (πλέον Euronext Milan). Τον Ιούνιο του 2022, οι μετοχές της doValue εισήχθησαν στον τομέα STAR του Euronext Milan.

Cepal

Η Cepal είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και την πράξη 118/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, νομίμως αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων).

Η ανάθεση της διαχείρισης των οφειλών σας στη Cepal στοχεύει στην προώθηση αποτελεσματικών λύσεων για τη διευθέτηση αυτών, ουδόλως επηρεάζει αρνητικά τη θέση σας, ούτε μεταβάλλει δυσμενώς τους όρους δανεισμού ή περιορίζει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τα δικαιώματά των οφειλετών.

Η Cepal δεν είναι θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank. Η Alpha Bank διατηρεί ένα ποσοστό μειοψηφίας στην μετοχική σύνθεση του Ομίλου Cepal.

Η Cepal δεν είναι ούτε εισπρακτική εταιρεία ούτε fund. H Cepal είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, με άδεια και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 καθώς και τις σχετικές Πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, με σκοπό την εξεύρεση ευέλικτων και αποτελεσματικών λύσεων διευθέτησης των οφειλών των πελατών.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο ψηφίστηκε χθες προβλέπει σημαντικές αλλαγές για πάνω από 2 εκατ. δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα (“κόκκινα”) δάνεια.

Πρόκειται για τις προβλέψεις οι οποίες αυστηροποιούν το πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των servicers και στα νέα δικαιώματα των δανειοληπτών, το νομοσχέδιο υποχρεώνει τους πρώτους να παρέχουν, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, το επιτόκιο της ρύθμισης κ.λπ.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει όλα τα στοιχεία εισερχόμενος με χρήση του κωδικού του σε ειδική εφαρμογή στις ιστοσελίδες των servicers, όπως κάνει σήμερα στο web banking της τράπεζάς του. Μέχρι να λειτουργήσει το νέο σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2024, οι servicers υποχρεούνται να παρέχουν εγγράφως τις πληροφορίες αυτές (ύψος οφειλής, δόσεις, επιτόκιο κλπ.) σε κάθε δανειολήπτη μετά από αίτησή του σε προθεσμία 30 ημερών.

Επιπλέον σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας 2021/2167 εισάγονται πέντε νέες υποχρεώσεις ως προς την ενημέρωση, εξυπηρέτηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών:

• Η προστασία των προσωπικών στοιχείων και της ιδιωτικής ζωής των δανειοληπτών.

• Η απαγόρευση παρενόχλησης, καταναγκασμού ή αθέμιτης επιρροής κατά την επικοινωνία του servicer με τον πολίτη.

• Η έγγραφη γνωστοποίηση στον δανειολήπτη σε γλώσσα σαφή και κατανοητή, του υπολοίπου της οφειλής μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση πίστωσης.

• Η καθιέρωση διαφανών, άμεσων και δωρεάν διαδικασιών για τη διαχείριση των καταγγελιών των δανειοληπτών.

• Σύνδεση με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ και σεβασμό των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Εάν οι servicers δεν τηρούν τα παραπάνω, απειλούνται με ποινές που περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, υποχρέωση διόρθωσης της παράβασης και φθάνουν μέχρι και σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις με τις οποίες διευρύνεται η προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες και παράλληλα βελτιώνεται η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για όλους όσοι προσφεύγουν σε αυτόν.

Ειδικότερα: Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών (για τους οποίους έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ευάλωτου) γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο.

Από εδώ και στο εξής δεν θα μπορεί να απορρίπτει ένας υπάλληλος των τραπεζών ή των servicers τις προτάσεις του εξωδικαστικού, αλλά τόσο οι τράπεζες όσο και οι servicers θα πρέπει να προσφεύγουν δικαστικά (αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαδικασίας) για να αμφισβητήσουν την πρόταση ρύθμισης, εάν διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ευάλωτος δεν είναι πραγματικά ευάλωτος. Φυσικά ο δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση.

Σημειώνεται ότι το 50 % των προτάσεων ρύθμισης χρεών ευάλωτων οφειλετών απορρίπτονται από τους servicers. Με το νέο καθεστώς οι πραγματικά ευάλωτοι οφειλέτες θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Με Υπουργικές Αποφάσεις που θα ακολουθήσουν άμεσα θα θεσπιστούν δύο ακόμη προβλέψεις για καλύτερες ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αφενός βελτιώσεις στον μαθηματικό τύπο – αλγόριθμο για δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση προκειμένου να αυξηθεί το «κούρεμα» της οφειλής για όλους τους δανειολήπτες και όχι μόνο τους ευάλωτους. Με τη νέα ρύθμιση το «κούρεμα» για τα δάνεια που καλύπτονται με εμπράγματη ασφάλεια θα αυξηθεί έως και κατά 28 %, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Αφετέρου, θα οριστεί σε 3% σταθερό για 3 έτη το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις. Σήμερα το επιτόκιο για τα χρέη προς τράπεζες και servicers είναι euribor συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές. Για τις ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν ήδη 3% σταθερό.

Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο επεκτείνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό προσώπων που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος επιχειρήσεων που έχουν κλείσει.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις