Τετάρτη, 29 Μαΐ
20oC Αθήνα

Συντάξεις: Αναδρομικές αυξήσεις 12 μηνών στις προσυνταξιοδοτικές παροχές τραπεζοϋπαλλήλων

Συντάξεις: Αναδρομικές αυξήσεις 12 μηνών στις προσυνταξιοδοτικές παροχές τραπεζοϋπαλλήλων

Αναδρομικές αυξήσεις 7,75%  στους συνταξιούχους (ασφαλισμένους στο ΕΤΑΤ) οι οποιοι λαμβάνουν προσυνταξιοδοτική παροχή από 1η Ιανουαρίου 2023 φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε σήμερα (08.12.2023) στη Βουλή.

Παράλληλα, βάσει του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, οι ίδιοι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση 3% στις αποδοχές τους την 1η Ιανουαρίου 2024. Η βάση υπολογισμού ανέρχεται στο 50%  του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής. Όπως αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του υπ. Εργασίας επεκτείνεται ο μηχανισμός αύξησης των συντάξεων και στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικών  παροχών.  Η διάταξη αφορά περίπου 5.500 δικαιούχους.

Βάσει όσων προκύπτουν από τη διάταξη του νομοσχεδίου:

1.       Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α., υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε ποσοστό 1,75%, υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης καταβολής κύριας σύνταξης.

2. Μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος και το απομένον ποσό επανυπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45%, υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ποσών (κύριας και επικουρικής σύνταξης και τυχόν διαφοράς) που λαμβάνει ο συνταξιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάμβανε ο δικαιούχος, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

3. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προσυνταξιοδοτικές και άλλες παροχές του τ. ΕΤΑΤ αναπροσαρμόζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταβάλλονται εφεξής στο ποσό που προκύπτει μετά τον κατά τα ανωτέρω υπολογισμό.

4. Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5. Από 1ης.1.2023 το ποσό που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού Καθεστώτος αναπροσαρμόζεται με βάση τον συντελεστή της αύξησης που αποφασίζεται κάθε χρόνο για όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις  με βάση υπολογισμού το 50%  του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις