Κυριακή, 21 Ιουλ.
31oC Αθήνα

Eurobank: Πήρε επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s – Καλύτερη βαθμολόγηση από αυτή του Ελληνικού Δημοσίου

Eurobank: Πήρε επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s – Καλύτερη βαθμολόγηση από αυτή του Ελληνικού Δημοσίου

Στην επενδυτική βαθμίδα αναβάθμισε τη Eurobank η Moody’s, ενώ η ελληνική τράπεζα είναι η μόνη που παίρνει αξιολόγηση υψηλότερη του Ελληνικού Δημοσίου και η πρώτη που παίρνει επενδυτική βαθμίδα ακόμη και για το ακάλυπτο χρέος της.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της αξιολόγησης της Moody’s, η αξιολόγηση της Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα οφείλεται: α) στα ισχυρότερα χρηματοοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, με γνώμονα την ισχυρή δημιουργία κερδών και την αποδεδειγμένη ικανότητα αύξησης του βασικού κεφαλαίου τα τελευταία τρίμηνα, β) στην ισχυρότερη ποιότητα ενεργητικού και την άνετη θέση ρευστότητας και γ) στις  περισσότερο διαφοροποιημένες ροές κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, ιδίως μετά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Ελληνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Eurobank σε Baa2/P-2 από Baa3/P-3, τη μακροπρόθεσμη μη εξασφαλισμένη βαθμολογία της κατά δύο βαθμίδες σε Baa2 από Ba1, καθώς και την αυτόνομη Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) και το Προσαρμοσμένο BCA της τράπεζας σε ba1 από ba2.

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου της τράπεζας (CRR) επιβεβαιώθηκαν στο Baa2/P-2 και οι εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CR Assessment) στο Baa3(cr)/P-3(cr).

Επιπλέον, η Moody’s αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο ανεξασφάλιστο χρέος της Τράπεζας (senior non-preferred στο πλαίσιο των εκδόσεων του προγράμματος Medium Term Note) στο (P)Baa2 από (P)Ba1. Επιπρόσθετα, αναβαθμίστηκαν οι εκδόσεις Tier 2, σε Ba2 από Ba3 και οι δευτερεύουσες εκδόσεις ( subordinate MTN program) σε (P)Ba2 από (P)Ba3. Οι προοπτικές για τα μη εξασφαλισμένα χρέη και τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις της Eurobank αλλάζουν σε σταθερές από θετικές, μετά την αναβάθμιση της βαθμολογίας της Τράπεζας.

Η Moody’s επισημαίνει ότι η φερεγγυότητα της Eurobank υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού, καθώς κατάφερε να συγκρατήσει το pro-forma δείκτη NPE στο 3% τον Μάρτιο του 2024 από 5,1% ένα χρόνο πριν, και από την ισχυρή οικονομική της απόδοση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και το 2023.

Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων για την τράπεζα αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και κατά 58,6% το 2023 λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, στα μέσα του έτους, την αύξηση των αμοιβών και των προμηθειών και την αξιόλογη διαχείριση κόστους.

Η Eurobank κατάφερε να επιτύχει δείκτη καθαρών εσόδων έναντι των ενσώματων παγίων προσαρμοσμένο από τον Moody’s στο 1,5% το 2023, ενώ η απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας ήταν υψηλή 19,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Η αναβάθμιση  της Τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη την άνετη ρευστότητά της με ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού προσαρμοσμένα από τη Moody’s έναντι των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στο 32% περίπου το 2023 και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 179% τον Μάρτιο του 2024, με τη χαμηλότερη έκθεση στους τίτλου του ελληνικού δημοσίου έναντι των κεφαλαίων CET1 μεταξύ των υπόλοιπων συστημικών.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις