Σάββατο, 13 Ιουλ.
32oC Αθήνα

Ideal Holdings: Επιλέγει την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για 4η φορά

Ideal Holdings: Επιλέγει την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για 4η φορά

Η Ideal Holdings A.E. ανακοίνωσε σήμερα (9.7.2024) ότι η αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά από το 2022.

Την υλοποίηση της μερισματικής πολιτικής της συνεχίζει σταθερά και το 2024 η Ideal Holdings επιλέγοντας την οδό της επιστροφής κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους της, με στόχο τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, τη μεγιστοποίηση των επενδυτικών αποδόσεών τους και τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στις 4 Ιουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 9.600.784,20 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 σε 0,60 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα και ισόποσα μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 9.600.784,20 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 σε 0,40 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, η Ideal Holdings από το 2022 έως σήμερα έχει προβεί σε συνολικές καταβολές μετρητών στους μετόχους από αυξομειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού 24.245.877,84 ευρώ.

Το 2022 κατέβαλλε το συνολικό ποσό 7.019.458,65 ευρώ (0,07 και 0,12 ευρώ ανά μετοχή), το 2023 ποσό 7.625.634,99 ευρώ (0,19 ευρώ ανά μετοχή) και το 2024 ποσό 9.600.784,20 ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή).

Από τον Ιούνιο του 2021 έως σήμερα, οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings, με την εισφορά των εταιρειών SICC και ESM και μέσω των συνδυασμένων εξαγορών των εταιρειών BYTE και Attica (μετρητά και έκδοση νέων μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ο λογαριασμός «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» αυξήθηκε κατά 98.318.352,34 ευρώ.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Ideal Holdings να προβαίνει σε ισόποσες αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της, μέρος του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει στην Εταιρεία, με τη μεγαλύτερη ωφέλεια για αυτούς, χωρίς να επηρεάζεται από την επιστροφή η τιμή της μετοχής και η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να προτείνει στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της, την επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της (μέσω αυξομειώσεων του) αντί της διανομής μερίσματος από τα κέρδη των χρήσεων, με γνώμονα κάθε φορά την επενδυτική στρατηγική της και των ταμειακών διαθεσίμων που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις