Παρασκευή, 31 Μαΐ
22oC Αθήνα

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση έργου με τη Γαλλική Πρεσβεία

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση έργου με τη Γαλλική Πρεσβεία

Σύμβαση έργου υπέγραψε η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα στις 11.04.2024 σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση των προσόψεων της Γαλλικής Πρεσβείας της Αθήνας».

Η συμβατική αμοιβή της ΕΚΤΕΡ ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπή ποσό των 2.495.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 112,5 εκατ. ευρώ.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις