Κυριακή, 21 Ιουλ.
31oC Αθήνα

Ικτίνος: Αποφάσεις που πάρθηκαν στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Ικτίνος: Αποφάσεις που πάρθηκαν στη Γενική Συνέλευση μετόχων

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος που πραγματοποιήθηκε χθες (19.6.2024) συζητήθηκαν 11 θέματα και πάρθηκαν αποφάσεις.

Μεταξύ άλλων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση του 2023.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Ικτίνος έχει ως εξής: 

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 82.883.049 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,50 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων – Κατά 0%)
 2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2023. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων – Κατά 0%)
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων – Κατά 0%)
 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2024. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων – Κατά 0%)
 5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρείας σκοπούς.(Εγκρίθηκε υπέρ 100% των παρισταμένων – Κατά 0%)
 6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2023).(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων – Κατά 0%)
 7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01–31.12.2024. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων – Κατά 0%)
 8. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
 9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)
 10. Αγορά Ιδίων Μετοχών. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων – Κατά 0%)
 11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις