Πέμπτη, 25 Ιουλ.
31oC Αθήνα

Επιπλέον φόρο θα πληρώσουν όσοι έλαβαν αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις μέσα στο 2022

Επιπλέον φόρο θα πληρώσουν όσοι έλαβαν αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις μέσα στο 2022

Επιπλέον φόρο θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι εκείνοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αποζημιώσεις και επιδόματα μέσα στο 2022, αφού πρώτα υποβάλλουν τροποιητικές δηλώσεις όπως είναι υποχρεωμένοι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ άνοιξε και την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων του έτους 2021. Σε ότι αφορά τα έτη 2015-2020 είναι ήδη ανοιχτή η ηλεκτρονική εφαρμογή με τους υπόχρεους να έχουν να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα. Όπως προβλέπεται στην σχετική διαδικασία, ο επιπλέον φόρος που θα βεβαιωθεί μέσα από το νέο εκκαθαριστικό που θα εκδοθεί αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης των αναδρομικών θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά τους συνταξιούχους που θα δηλώσουν αναδρομικά ποσά, έχουν τη δυνατότητα αφού πρώτα κάνουν αίτηση στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τις οφειλές από το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά της περιόδου 2015-2021 υποβάλλονται για κάθε έτος που αφορούν. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά από συντάξεις που εισπράχθηκαν το 2022 και αφορούν το έτος 2020 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2021. Στη Δήλωση Αναδρομικών τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης η τροποποίησης κάποιου άλλου κωδικού. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Ακόμα και αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον ο φόρος που βεβαιώνεται δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ.

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2017 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση χειρόγραφης βεβαίωσης αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ με νέο εκκαθαριστικό σημείωμα έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου μέσω της πάγιας ρύθμισης οφειλών σε 24 έντοκες δόσεις.

Οι συνταξιούχοι μπορούν μετά από αίτηση στην ΑΑΔΕ να αποπληρώσουν το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά προηγουμένων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο η ρύθμιση χάνεται εφόσον ο οφειλέτης:

  • Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
  • Δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
  • Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί).
  • Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις