Παρασκευή, 24 Μαΐ
28oC Αθήνα

Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών νόμων του 2004, 2011 και 2016

Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών νόμων του 2004, 2011 και 2016
Fwtografia: Eurokinissi

Σε νέα παράταση για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών νόμων του 2004, 2011 και 2016 προχωρά η Κυβέρνηση.

 Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις για την Ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Διατάξεις του υπουργείου Ανάπτυξης) που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, οι φορείς επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων και συγκεκριμένα στον ν. 3299/2004 (Α’ 261) οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

Δηλαδή, μέχρι και την 1η Απριλίου 2024 θα εκδίδονται παραστατικά δαπανών και πληρωμών για το επενδυτικό έργο και θα πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και των όρων διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται ότι:

– Αποφάσεις για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 εκδίδονται και στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνεται η υλοποίηση του 50% του εγκεκριμένου κόστους τους στις 31 Ιουλίου 2017 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117). Στις περιπτώσεις αυτές, το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο διπλάσιο του κόστους που υλοποιήθηκε έως την 31η Ιουλίου 2017 και παρακρατείται το 20% του ποσού της ενίσχυσης που αποκλίνει από το δηλωθέν. Για όσους φορείς δεν υποβάλλουν μέχρι την 1η Απριλίου 2024 αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τους που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 και δεν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση, οι αποφάσεις υπαγωγής λογίζονται αυτοδίκαια ανακληθείσες και δεν εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη. Στις περιπτώσεις που για τα επενδυτικά σχέδια έχουν καταβληθεί κρατικές ενισχύσεις, απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης.

– Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον ν. 3908/2011, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για ένα έτος. Η παράταση της προθεσμίας χορηγείται εφόσον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης και έχει υποβληθεί έως την 1η Μαρτίου 2024 σχετική αίτηση, με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του 25% του συνολικού κόστους επένδυσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση περί της ορθότητάς τους από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν το ποσό των 700.000 ευρώ και από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου για τα επενδυτικά σχέδια που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 700.000 ευρώ. Η μη υποβολή μέχρι την 1η Μαρτίου 2024 της αίτησης με τη βεβαίωση υλοποίησης δαπανών του 25% του συνολικού κόστους επένδυσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση των αποφάσεων υπαγωγής.

– Η προθεσμία ολοκλήρωσης όσων επενδυτικών σχεδίων έχουν υπαχθεί μετά την 24η Μαΐου 2021 σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117), εφόσον έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 10% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, και έχει υποβληθεί, έως τη συμπλήρωση 2 μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του 10% του συνολικού κόστους επένδυσης, παρατείνεται για 2 έτη. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση – δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τα επενδυτικά σχέδια άνω του ποσού των 700.000 ευρώ και από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ή λογιστή του φορέα της επένδυσης για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 700.000 ευρώ. Η μη υποβολή μέχρι τη συμπλήρωση 2 μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, της αίτησης με τη βεβαίωση υλοποίησης δαπανών του 10% του συνολικού κόστους επένδυσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση των αποφάσεων υπαγωγής και δεν εκδίδεται διοικητική πράξη.

– Στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης παράτασης του χρόνου υλοποίησής τους 6 μηνών προκειμένου να πιστοποιηθούν δαπάνες ενισχυόμενων δαπανών μέχρι το ποσοστό του 50%. Η προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζεται στην παρεχόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης των 2 ετών. Επίσης στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4399/2016, περί ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, τροποποιείται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 
«Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο εντός 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19. Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλλει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 23.».

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις