Κυριακή, 19 Μαΐ
20oC Αθήνα

Ρύθμιση για δάνεια σε καθυστέρηση με εγγύηση του δημοσίου – 120 δόσεις και «κούρεμα» τόκων έως και 100%

Ρύθμιση για δάνεια σε καθυστέρηση με εγγύηση του δημοσίου – 120 δόσεις και «κούρεμα» τόκων έως και 100%

Δεύτερη ευκαιρία θα έχουν χιλιάδες δανειολήπτες με οφειλές σε καθυστέρηση, των οποίων τα δάνεια πάρθηκαν προ του 2012 με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και ταυτόχρονα αυτά έχουν καταπέσει.

Όπως προβλέπει ρύθμιση για τα δάνεια που έφερε στην Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές σε έως 120 δόσεις, ενώ παράλληλα μπορεί να κερδίσουν σημαντικό «κούρεμα» τόκων και προσαυξήσεων που μπορεί να φτάσει έως και 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης των οφειλών.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων για την ένταξη στη ρύθμιση πρέπει να γίνουν μέχρι 1η Αυγούστου 2023 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο για την είσπραξη των καταπτώσεων.

Η ρύθμιση ισχύει για οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων τα οποία χορηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με την εγγύηση του Δημοσίου, αλλά σταμάτησαν να πληρώνονται και έγιναν απαιτητά από το δημόσιο έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Μετά την κατάπτωση, το εγγυημένο κεφάλαιο βεβαιώθηκε στις εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη.

Αναλυτικότερα η διάταξη προβλέπει ότι στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα AE (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE (TΕΜΠΜΕ ΑΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 1 Φεβρουαρίου 2023.

Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 1η Φεβρουαρίου 2023 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση. Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:

-Εφάπαξ με απαλλαγή κατά 100%.

-Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 95%.

-Από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 85%.

-Από 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%.

-Από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%.

-Από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 45%.

-Από 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 30%.

-Από 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 20%.

-Από 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 15%.

-Από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 10%.

Η διάταξη νόμου η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπει τα εξής:

Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας:

1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α’ 143) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%.

γ) από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%.

δ) από δεκατρείς 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%.

ε) από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

στ) από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

ζ) από 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

η) από 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%.

θ) από 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 15%.

ι) από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 10%.».

2.Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγονται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕAΕ), όπως ισχύουν, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουάριου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε 6 μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

3.Οι οφειλές από τις άνω αιτίες που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουάριου 2023 και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Α’ 107), δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις