Δευτέρα, 15 Ιουλ.
36oC Αθήνα

ΕΑΣ: Φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για 102 μήνες

ΕΑΣ: Φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για 102 μήνες

Χορήγηση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ) προβλέπει το νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή το οικονομικό επιτελείο.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα παραχωρηθούν στα ΕΑΣ για χρονικό διάστημα εκατό δύο (102) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016 κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία και η δραστηριότητά της.

Η διάταξη προβλέπει ακόμα, πως εφόσον τα ανωτέρω αποδεικτικά χορηγούνται για την είσπραξη χρημάτων, περιλαμβάνουν τον όρο της παρακράτησης ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του εισπραττόμενου ποσού.

Ανοίγει ο δρόμος για πώληση ακινήτων της ΕΑΣ

Στην ίδια διάταξη προβλέπεται πως θα χορηγηθούν οι εν λόγω ενημερότητες και πιστοποιητικά χορηγούνται για τις ανάγκες σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας ή προσυμφώνου και για 2 γήπεδα τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ, και βρίσκονται στη θέση «Βλύχα» ή «Στενά» ή «Φαρδιά Βλύχα» του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής έκτασης, κατά μεν τον τίτλο κτήσεως, μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δύο (498.302,00), κατά δε το κτηματολόγιο, μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα (451.589,00), τεμνόμενης, της συνολικής εκτάσεως, από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, και ειδικότερα εκτάσεως, κατά τον άνω τίτλο κτήσης, του μεν Α γηπέδου μέτρων τετραγωνικών εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (141.196,00), κατά δε το κτηματολόγιο μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (124.400,00), του δε Β γηπέδου, κατά τον άνω τίτλο κτήσης, μέτρων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν έξι (357.106,00), κατά δε το κτηματολόγιο μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα (327.189,00), ή της όποιας έκτασης αυτών προκύψει από τη νεότερη καταμέτρησή τους.

Η χορήγηση γίνεται υπό τον όρο παρακράτησης υπέρ του ελληνικού δημοσίου ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί του συμφωνημένου τιμήματος κατά την καταβολή αυτού.

Το ποσό της παρακράτησης αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο από τον συμβολαιογράφο εντός τριών (3) ημερών από την καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος.

Επίσης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, χορηγούνται, για χρονικό διάστημα εκατό δύο (102) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016, στην ως άνω εταιρεία, πιστοποιητικά της Φορολογικής Διοίκησης, με τα οποία βεβαιώνεται ότι η όλη ως άνω αναφερόμενη έκταση, ήτοι αμφότερα τα γήπεδα, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Τα δύο (2) ως άνω αναφερόμενα γήπεδα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να επιβαρυνθούν με εμπράγματα βάρη και εξασφαλίσεις, αποκλειστικά υπέρ του προς όντα η μεταβίβαση των άνω ακινήτων ή υπέρ του εκ προσυμφώνου αγοραστή, είτε ενιαίως ως ένα ακίνητο είτε τμηματικά ως πλείονα ακίνητα.

Από το ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) του συμφωνημένου τιμήματος, που παρακρατείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι αναλογούντες στα αναφερόμενα στο ίδιο εδάφιο ακίνητα, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Επιπλέον, χορηγούνται από τη Φορολογική Διοίκηση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, αποκλειστικά πιστοποιητικά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), για τις ανάγκες σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων, που ανήκουν στην ΕΑΣ και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ζώνης, στη θέση «Μπερμπάτι» της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου της δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που εκμισθωθούν ως ενιαίο ακίνητο.

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις