Πέμπτη, 25 Ιουλ.
27oC Αθήνα

Trastor: Καταβάλλεται το μέρισμα του 2023 από τις 12/7

Trastor: Καταβάλλεται το μέρισμα του 2023 από τις 12/7

Tη διανομή μερίσματος ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2023, καθώς και προηγούμενων χρήσεων, αποφάσισε σήμερα (17.5.2024) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, από την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 οι μετοχές της Trastor θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για 5 έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 12η Ιουλίου 2029).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις