Μετεγγραφές φοιτητών: 15 ερωτήματα και απαντήσεις

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει το νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών, το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά φέτος.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ορίζεται βάση μετεγγραφής, ενώ έχουν αλλάξει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα, του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, αναμένεται η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου η οποία- μεταξύ άλλων- θα καθορίζει το πότε θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των μετεγγραφών, προκειμένου να κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Διαβάστε 15 ερωτήματα και απαντήσεις, με τη βοήθεια του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, και όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μετεγγραφές φοιτητών

1. Ποια είναι η βάση μετεγγραφής;

Βάση μετεγγραφής είναι ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμένου του αριθμού των  δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων. Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 14.000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 16.750 μόρια.

2. Γιατί να υποβάλλει ένας φοιτητής αίτηση μετακίνησης;

Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να πάρει μετεγγραφή λόγω βαθμολογικού ορίου (βάση μετεγγραφής 2.750)  ή αν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό των θέσεων από τις μετεγγραφές, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση μετακίνησης από ένα έως πέντε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου και εντός δύο το πολύ διαφορετικών  περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί. 

3. Πότε υποβάλλεται η αίτηση μετεγγραφής και πότε μετακίνησης;

Ο φοιτητής ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησης του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

4. Τι σημαίνει μετεγγραφή;

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

5. Τι σημαίνει μετακίνηση;

Η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης. Βασική προϋπόθεση για τη μετακίνηση είναι να «πιάνει» τη βάση του τμήματος, το οποίο αιτείται.

6. Πόσες αιτήσεις μετεγγραφής μπορεί να καταθέσει ένας φοιτητής;

Ο φοιτητής ο οποίος αιτείται μετεγγραφή έχει το δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης για αντίστοιχο Τμήμα, και δήλωσης έως και δυο διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

7. Πόσες είναι οι κατηγορίες μετεγγραφών – μετακινήσεων;

Οι κατηγορίες μετεγγραφών και μετακινήσεων σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου είναι δύο:

· Μετεγγραφή – μετακίνηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

· Μετεγγραφή – μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

8. Ποιός είναι ο συνολικός αριθμός μετεγγραφόμενων – μετακινούμενων φοιτητών;

Για την κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

Για την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός.

9. Ποιά τμήματα μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής στην αίτηση μετακίνησης;

Τα τμήματα τα οποία είχε δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

10. Ποιές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για μετεγγραφή;

Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των τμημάτων, καθώς επίσης και η ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το τμήμα προέλευσης. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για μετεγγραφή είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης  μετεγγραφής του τμήματος στο οποίο αιτείται μετεγγραφή ο φοιτητής (δηλαδή της βάσης του τμήματος και αφαιρούμενων των 2.750 μορίων). Για παράδειγμα, η βάση μετεγγραφής ενός τμήματος με 16.000 μόρια είναι το 13.250.

11. Ποιό είναι το ατομικό εισόδημα;

Ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος.

12. Ποιό είναι το «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα»;

Ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων εκτός από την περίπτωση φοιτητή, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνο αυτού.

13. Ποιοι είναι οι λόγοι αποκλεισμού μετεγγραφής ή μετακίνησης;

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου:

· όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

· όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

· όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

· όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες: τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαποί αλλογενείς, υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές, υπότροφοι ομογενείς, αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Επιπλέον αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

14. Εάν κάποιος φοιτητής έχει πάρει ήδη μετεγγραφή με παλαιότερο νόμο μπορεί να αιτηθεί καινούργια;

Φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα από προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης.

15. Τι στοιχεία θα χρειαστεί να γνωρίζει ο φοιτητής ώστε να μπορέσει να υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση;

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία που θα χρειαστεί να συμπληρώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τους Α.Φ.Μ. των γονέων του, καθώς και τους Α.Φ.Μ. και τους Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, ή του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης (Μαθηματικός, Πρόεδρος του Ομίλου Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ),

 

Κωνσταντίνος Κότιος (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Ιδρυτής LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις

Έτσι φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (pics)

Έτσι φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (pics)

Το πορτοκαλί χρώμα και το σύνθημα «Όχι στη βία», που συμβολίζουν τον διαρκή αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, προβλήθηκε σήμερα το ... Διαβάστε περισσότερα
144 κρούσματα κορονοϊού από 2.318 rapid test – Πού εντοπίστηκαν

144 κρούσματα κορονοϊού από 2.318 rapid test – Πού εντοπίστηκαν

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για τον κορονοϊό, ... Διαβάστε περισσότερα
Έρευνα: 7 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι στη δουλειά τους λαμβάνονται μέτρα για τον κορονοϊό

Έρευνα: 7 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι στη δουλειά τους λαμβάνονται μέτρα για τον κορονοϊό

Τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα τις έκτακτες καταστάσεις κινδύνου στους χώρους εργασίας και κατοικίας στην εποχή της πανδημίας Covid-19, ανακοίνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και ... Διαβάστε περισσότερα
Απεργία ΜΜΜ: Κανονικά το Τραμ ως τις έξι το απόγευμα – Κατεβάζουν ρολά Μετρό και ΗΣΑΠ για 24 ώρες

Απεργία ΜΜΜ: Κανονικά το Τραμ ως τις έξι το απόγευμα – Κατεβάζουν ρολά Μετρό και ΗΣΑΠ για 24 ώρες

Αλλάζουν τα δεδομένα αναφορικά με την αυριανή απεργία (26.22.2020) της ΣΤΑΣΥ, καθώς το Τραμ αύριο θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι τις έξι το απόγευμα. Αντίθετα Μετρό ... Διαβάστε περισσότερα