Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: 32 δισ και 18 παρεμβάσεις που θα αλλάξουν το πρόσωπο της Ελλάδας έως το 2026

Μέσα από 4 άξονες και 18 παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, θα αλλάξει εικόνα η Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που παρουσίασε, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θοδωρής Σκυλακάκης.

Όπως ανακοινώθηκε, ακόμα και μέσα στον επόμενο μήνα ενδέχεται να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η κρατική δαπάνη θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται στις αρχές του 2021. Οι ευρωπαϊκοί πόροι όμως από το ταμείο ανάκαμψης αναμένονται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε την κατανομή των 32 δισ. ευρώ του Ταμείου (όπως περιγράφεται στο προσχέδιο που απεστάλη  στις Βρυξέλλες) που προβλέπει επιχορηγήσεις της τάξης των 19,4 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 12,4 δισ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν επιπλέον 12,5 δισ. ευρώ ιδιωτικές επενδύσεις. 

Οι βασικοί άξονες στους οποίες θα δοθούν τα κεφάλαια από το Σχέδιο ανάκαμψη εστιάζονται στα εξής:

Πράσινη μετάβαση: Ποσό 6,2 δις ή το 38% του συνόλου.
Ψηφιακή μετάβαση: Ποσό 2,1 δις ή το 13% του συνόλου.
Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή: Ποσό 4,1 δις ή 25% του συνόλου και
Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας: Ποσό 4 δις ή το 24% του συνόλου.

Ειδικότερα:

Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

Διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων με το δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.

Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

Εκτενές πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Υποδομές για εγκατάσταση και λειτουργία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ενίσχυση των υποδομών προστασίας από φυσικές καταστροφές

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος

Εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομής επόμενης γενιάς από τους πολίτες

Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος/ υποδομής για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G

Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους

Διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημόσιου Τομέα

Ψηφιακός και διοικητικός μετασχηματισμός του κράτους

Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων της χώρας

Φορολογικά κίνητρα για ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων μέσω υπεραποσβέσεων  δαπανών

Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

Ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργών και παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMPs & PLMPs)

Εκσυγχρονισμός και απλούστευση του εργατικού δικαίου

Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αναδιάρθρωση των προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης με σύνδεση της αμοιβής των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης

Ολιστική μεταρρύθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση

Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος  υγείας

Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας

Ατομικός ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας & Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

Καταπολέμηση διακρίσεων μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα

Εξορθολογισμός και ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων

Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολ. διοίκησης 

Ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ – καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Πλήρης κωδικοποίηση του συστήματος της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.

Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Παρακολούθησης του Δημοσίου, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυβερνητικών δομών οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας

Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών για τους δικαστές και το δικαστικό προσωπικό

Επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης

Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

Δημιουργία Γραφείου Πιστώσεων

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Πιστωτικής Επέκτασης

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

Σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή  και ενίσχυση της βασικής έρευνας 
Ενίσχυση εξωστρέφειας του οικοσυστήματος καινοτομίας και έρευνας της χώρας

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή υποδομών μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται εμβληματικές επενδύσεις σε οδικούς άξονες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου

Ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοχλού τοπικών κοινωνιών, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη κοινωνική συνοχή.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναβαθμίζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εστιασμένες στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου

Όπως τόνισε κατά την διάρκεια της παρουσίασης του σχεδίου ο Θόδωρος Σκυλακάκης: «Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις στρατηγικές κατευθύνσεις του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα, είναι μία ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Μια ευκαιρία την οποία κέρδισε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία έχουμε εθνικό καθήκον να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Το Ταμείο αυτό είναι διαφορετικό, σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του παρελθόντος.

Για τρεις λόγους:

§ Ο πρώτος είναι ο χρόνος. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026. Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει, συνεπώς, να γίνει με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο.

§ Ο δεύτερος είναι η πρωτοφανής δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. Με τη χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο που να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά, αλλά να κινητοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις και την αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ και των Eταιρειών Eνεργειακών Yπηρεσιών (ESCOs).

§ Ο τρίτος είναι ότι το Σχέδιο συνδυάζει για πρώτη φορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις δίνουν στο Σχέδιο μακροοικονομική και οικονομική ισχύ και οι μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικότητα και προοπτική.

Τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο, 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια, είναι τόσο μεγάλα, ώστε με σωστή αξιοποίηση να μπορούν να αλλάξουν την πορεία της χώρας και να τη θέσουν σε τροχιά μόνιμης, δυναμικής ανάπτυξης και σύγκλισης με την Ευρώπη. Δίνουν μία αχτίδα αισιοδοξίας στις σημερινές δύσκολες στιγμές και ανοίγουν ένα παράθυρο ελπίδας για ένα πολύ καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις

ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για ανέργους 18-29 ετών: Μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για ανέργους 18-29 ετών: Μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Μέχρι και την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για τα προγράμματα απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών. Η διοίκηση του Οργανισμού αποφάσισε την αναστολή ... Διαβάστε περισσότερα
Αποφασίζουν δανειστές και κυβέρνηση για πλειστηριασμούς, κόκκινα δάνεια, ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια και αποδείξεις – Αξιολόγηση εξπρές

Αποφασίζουν δανειστές και κυβέρνηση για πλειστηριασμούς, κόκκινα δάνεια, ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια και αποδείξεις – Αξιολόγηση εξπρές

Αρχίζει σήμερα η 9η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλής των δανειστών και αφού ήδη από τις 11 Ιανουαρίου, τα τεχνικά κλιμάκια έχουν κάνει ... Διαβάστε περισσότερα
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ένας στους δύο εκτός – Για ποιους αυξάνεται το ελάχιστο ποσό

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ένας στους δύο εκτός – Για ποιους αυξάνεται το ελάχιστο ποσό

Στα 2.000 ευρώ ορίζεται το ελάχιστο ποσό για την ενίσχυση μέσα από την επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Αφορά σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή ... Διαβάστε περισσότερα
ΣΕΕΠΕ για το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ: «Η νοθεία και το λαθρεμπόριο καυσίμων αποτελούν τεράστια πληγή»

ΣΕΕΠΕ για το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ: «Η νοθεία και το λαθρεμπόριο καυσίμων αποτελούν τεράστια πληγή»

Με αφορμή τον πρόσφατο εντοπισμό διεθνούς κυκλώματος νοθείας καυσίμων, μέσω χημικών διαλυτών «Designer Fuel Oil», ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος συγχαίρει τις ελληνικές Αρχές ... Διαβάστε περισσότερα
Χρηματιστήριο: Πτώση 2,16% και στις 762,13 μονάδες ο γενικός δείκτης

Χρηματιστήριο: Πτώση 2,16% και στις 762,13 μονάδες ο γενικός δείκτης

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η αγορά υποχώρησε ... Διαβάστε περισσότερα
Κοντά στο 1 δισ. ευρώ έφθασαν οι on line πωλήσεις μόδας το 2020, με πρωταγωνιστές τα «ρούχα σπιτιού»: Τι δείχνει ανασκόπηση του GLAMI

Κοντά στο 1 δισ. ευρώ έφθασαν οι on line πωλήσεις μόδας το 2020, με πρωταγωνιστές τα «ρούχα σπιτιού»: Τι δείχνει ανασκόπηση του GLAMI

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι πωλήσεις προϊόντων μόδας μέσα από το διαδίκτυο.  Το 2020 το ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας αυξήθηκε με αλματώδη ρυθμό (+54.96%) σε σύγκριση με ... Διαβάστε περισσότερα
Άνοιγμα της Εστίασης με στήριξη σε όσες επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές ζητεί το σωματείο BARECA

Άνοιγμα της Εστίασης με στήριξη σε όσες επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές ζητεί το σωματείο BARECA

Το άμεσο άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, καφέ και μπαρ με την παράλληλη αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας ζητά από την Πολιτεία το σωματείο BARECA. Το Δ.Σ. ... Διαβάστε περισσότερα
Πρωτογενές έλλειμμα 18,1 δισ. ευρώ – Τσιγάρα και φόροι ανέβασαν τα έσοδα

Πρωτογενές έλλειμμα 18,1 δισ. ευρώ – Τσιγάρα και φόροι ανέβασαν τα έσοδα

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 18,195 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 2020 έναντι επικαιροποιημένου στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 19,624 δισ. ευρώ. Το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος από ... Διαβάστε περισσότερα
Παράταση καταβολής για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Παράταση καταβολής για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Για ακόμη 3 μήνες παρατείνεται η καταβολή για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης, σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ... Διαβάστε περισσότερα